کوچینگ کسب و کار

کوچینگ کسب و کار ما، تولید ۵۰۰٪ بازگشت سرمایه را برای کسب‌وکار و تجارت شما به همراه خواهد داشت.

کوچینگ کسب و کار چیست؟

گاهی اوقات سرمایه گذاری در امر آموزش و مربیگری برای دستیابی به اهداف شما کافی نیست.

کوچینگ کسب و کار یک راه کار جامع برای به حداکثر رساندن هماهنگی با اهداف کسب و کار و تبدیل آن به مزیت نهایی است.
تماس با ما

کوچینگ کسب و کار ما برای چه کسانی است؟

شرکت هایکوچک و متوسط
به منظور تعریف هویت آنها، فلسفه رهبری و ساختار رهبری یا به دنبال ادغام و هماهنگ سازی رهبری تبلیغاتی، شیوه ها و راه حل های خود هستند
شرکت هایبزرگ
در حال پایداری هستند و می خواهند تاثیر مدل های رهبری خود را به سرعت و به طور موثر، باعملکرد موفق و آینده نگری به حداکثر برسانند.
تیم هاگروه ها
تقسیمات ویژه وظایف، بخش های سازمان های بزرگ برای ارزیابی، عملکرد فعلی و پتانسیل رهبران و استعدادهای آنها مورد بازبینی قرار گیرد
شرکت هایناموفق
به طور کلی، شرکت هایی که از یک فرایند تحول آمیز بازمانده و می خواهند هماهنگی مطلوب بین استراتژی خود و فرهنگ رهبری و عملکرد آنها پدید آید

پانزدهمین سبک رهبری را آقای الفبا بنیانگذاری نمود

اغلب شرکت ها می‌دانند که چه می خواهند و چگونه می توانند به اهداف خود دست یابند. اما هنگامی که قرار است به برخی سوالات پیچیده برای پیشرفتشان جواب دهند و یا حتی در عمل به اهداف کوتاهی می‌کنند، کمک ما موثرترین هدیه را برای شما به ارمغان می آورد.

در دنیای امروزی که مدام در حال تغییر است، برای رسیدن به اهداف می بایست رهبری نوین تری را برای هدایت کسب و کار انتخاب نمود.

  0912-205-4424

افتخار می کنیم که  در مسیر سفر شما، به عنوان کنارتان باشیم

امروز سر صحبت را با ما باز کنید

تماس با ما

Basic

تومان800ماهیانه
 • 9 ساعت
 • مشاوره و آموزش لازم
 • چک روند سازمانی
 • ارائه گزارش ماهیانه

Advance

تومان15ماهیانه
 • 16 ساعت
 • مشاوره و آموزش لازم
 • چک روند سازمانی
 • ارائه گزارش ماهیانه

Professional

تومان35ماهیانه
 • 30 ساعت
 • مشاوره و آموزش لازم
 • مربیگری تیم
 • حضور فعال در سازمان

Business Plan

تومان65ماهیانه
 • 50 ساعت
 • مشاوره و آموزش به تیم
 • مربیگری تیم
 • حضور فعال در سازمان

Mega Plan

تومان105ماهیانه
 • 80 ساعت
 • مشاوره و آموزش به تیم
 • مربیگری تیم
 • حضور فعال در سازمان