محمدعلی عاشوری
محمدعلی عاشوریبنیانگذار و سردبیر
نویسنده کتاب رهبری
مشاور توسعه رهبری فردی و سازمانی
مشاور IT و مهندس شبکه های کامپیوتری
دسترسی به مقالات
سیده سپیده جزایری
سیده سپیده جزایریروابط عمومی

همراهان آقای الفبا

مهدیار مرصعی
مهدیار مرصعی
تحریریه – رهبری در ورزش
کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
نویسنده کتاب
سهیلا خداوردیان
سهیلا خداوردیان
تحریریه – رهبری در آموزش
کارشناس آموزش
شادی مولودی
شادی مولودی
تحریریه – رهبری در هنر
هنرمند در رشته تذهیب و نگارگری
نویسنده کتاب